Kurumlar İçin

Sivil toplum, şirketler ve okullar için kurumların eleştirel, yaratıcı ve özenli bir düşünme kültürü yaratması amacıyla eğitimler veriyoruz. Eleştirel düşünme, fasilitasyon ve kurum değerleri üzerine sizlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler hazırlıyoruz, eğitim talebi oluşturmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Eleştirel ve Felsefi Düşünme Eğitimi

Dünya Ekonomi Forumu, 2020’de eleştirel düşünmenin, kompleks problem çözmeden sonra çalışanların en çok ve önemle kullanacağı ikinci iş becerisi olacağını bildiriyor.

Eleştirel düşünme, post-truth çağı olarak adlandırılan günümüzde, algı yönetimden zihnimizi korumak, karar süreçlerinde akla uygun davranmanın yanı sıra yaşamımızda karşılaştığımız diğer problemlere de sağlıklı yaklaşmak için bize yardımcı olabilecek önemli bir araç. Çünkü gerçek ve samimi anlamda ikna edici olmak; hitabetiniz, ses tonunuz, kıyafetiniz ve karizmanızdan çok sunduğunuz gerekçelerin akla uygunluğu, argümanlarınızın sağlamlığı ile ilişkili.

Bu eğitimde bizim amacımız da felsefi sorgulama pratiğinin vazgeçilmez bir parçası olan eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini icra etmek ve geliştirmek. İletişimde, karar alma süreçlerinde ve bilgiyi yorumlamada akla uygunluğu ve felsefi bakışı ölçüt haline getirmeyi amaçlıyor, bizi eleştirel düşünmekten alıkoyan tutum; davranış ve inançlarımıza yönelik felsefi bir bakış geliştiriyoruz. Eğitim boyunca eleştirel düşünme araçlarını tanıyıp, akıl yürütme süreçlerinde içine düştüğümüz hataların (safsataların) farkına vararak bu düşünme biçiminin kurum kültürünün bir parçası haline gelmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz.

Eleştirel ve Felsefi Düşünme Eğitimi, eleştirel düşünmenin araçlarını öğrenmek ve felsefi sorgulamayı deneyimlemek isteyenlere yönelik geliştirildi. Eğitim, aktif öğrenme, katılım ve pratiği ön plana alıyor, katılımcıların eleştirel düşünmenin teknik ve pratiklerini bizzat deneyimleyerek öğrenmesini hedefliyor. Eleştirel düşünmenin teorik temelleri de uygulamaların yanı sıra katılımcılara aktarılıyor.

Eğitimde Neler Yapacağız?

 • Felsefi ve eleştirel düşünmenin araç ve tekniklerini öğreneceğiz.
 • Felsefi bir perspektiften düşünsel problemlere yaklaşımı deneyimleyeceğiz.
 • Felsefenin ulaşılmaz ve hayatımızın dışında olduğu yanılgısının aksine, felsefeyi hayatın bir parçası haline getirebileceğimizi göreceğiz.
 • Topluluk olarak felsefi bir diyalog içinde bulunarak dayanışmacı bir düşünme deneyimi yaşayacağız.
 • Retorik taktiklerden ve algı yönetiminden korunmayı öğrenerek, bu taktiklere karşı eleştirel bakış geliştirme becerisi kazanacağız.
 • Akıl yürütmede yapılan hataları (safsataları), bilişsel çarpıtmaları tanıyacağız.
 • Kanılar ve olgular arasında ayrım yapmayı öğreneceğiz.
 • Düşünme süreçlerinde başkalarının ve kendimizin önyargı, ön kabul ve varsayımlarını teşhis etmeyi öğreneceğiz.
 • İş hayatından diyalog örneklerini eleştirel açıdan inceleyeceğiz.

Değer Odaklı Kurumlar Yaratmak

Bu eğitimi, değer odaklı kurum yaratmak için gerekli kavramsal altyapıyı oluşturmak, kurum değerlerinin tutarlı bir şekilde belirlenmesini sağlamak, kurum değerlerini içselleştirme pratiklerini kapsayıcı bir şekilde belirlemek ve değer odaklı kurum davranışlarını oluşturma amacıyla tasarladık. Eğitim, değer odaklı kurum kültürünün yaratılması sürecinde çalışanlarla gerçekleştirilecek kavramsal analiz çalışmalarını kapsar.

Bu kapsamda çalışanlarla aşağıdaki temalar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz;

 • Kurum değerleri
 • Değerler hakkındaki kavramsal yanılgılar
 • Değerler ve davranış ilişkisi
 • Kurumun misyon ve vizyonun kurum değerleri ile uyumu
 • Değerin doğası, insan toplulukları içindeki işleyişi,
 • Değer ve etik ilişkisi

Eğitim boyunca, katılımcılar kurum değerleri ve amaç cümlesi üzerine derinlemesine düşünür, değerlerin diğer ilişkilendiği kavramları haritalar. Değerlerin ilişkili olduğu tutum ve davranışlar üzerine derinlemesine sorgulama sürecinde bulunur. Çalışmanın sonunda, değerlerin anlamları, sınırları, içinde barındırdıkları kavramsal çatışmalar ve yanılgılar saptanır.

Eğitim çıktılarının değerlerin indirgemesi ve davranışlarda netleştirilmesi sürecine destek olması hedefleniyoruz. Çalışma sürecinde değerlerle uyum sağlayan davranışların ve indirgeme yöntemlerinin belirlenmesini, değerlerin kurum içinde yaşam bulmasını sağlayacak alanların sağlıklı tasarımının yapılmasını amaçlıyoruz. Bu sayede, çalışmanın çıktılarının kurum liderleri ve kültür elçilerine, değer odaklı ilişkiler kurulması ve değerlerin yaşatılması konusunda yönergeler sunuyor.